ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Στις υποθέσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας που έχουν δικάσει οι δικηγόροι μας, τα Δικαστήρια έχουν δεχθεί πολλές φορές την εφαρμογή της αρχής της πρόληψης και της αρχής της προφύλαξης σε υποθέσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας που θα μπορούσαν δυνητικά να θέσουν σε κίνδυνο το περιβάλλον στο οποίο περιλαμβάνεται και η ποιότητα ζωής.

Η αρχή της προφύλαξης πρέπει να εφαρμόζεται πάντοτε όταν ένα Δικαστήριο κρίνει θέματα κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Ιδίως ενόψει της εγκατάστασης του δικτύου 5G που είναι μία νέα τεχνολογία και ως εκ τούτου δημιουργεί μεγαλύτερες αβεβαιότητες τα Δικαστήρια όταν δικάζουν υποθέσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας πρέπει να εφαρμόζουν την αρχή της προφύλαξης για να αποφανθούν αν θα απαγορεύσουν την εγκατάσταση ή όχι και οι δικηγόροι του γραφείου μας αναλύουν πάντοτε το σχετικό θέμα.

Σύμφωνα με την αρχή της πρόληψης προκρίνεται η καταπολέμηση ενός περιβαλλοντικού προβλήματος πριν την επέλευση των συνεπειών που είναι βλαπτικές για τα στοιχεία του.

Για το λόγο αυτό, το ελληνικό Σύνταγμα επιβάλλει όχι μόνο την επανόρθωση της προηγούμενης βλάβης, αλλά και την υποχρέωση της πολιτείας για τη λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος( αρ 24 §1 εδβ). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η αρχή της πρόληψης , η οποία περιλαμβάνεται επίσης τόσο στη Διακήρυξη του Ρίο(1992), όσο και στη συνθήκη του Μάαστριχτ ( κυρώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το ν.2077/1992) και στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη( αρ. 174 ΣυνθΕΚ), ανάγεται από το Σύνταγμα σε βασική αρχή προστασίας του περιβάλλοντος.

Η νομολογία βασιζόμενη στο σύνταγμα, σε πολλές αποφάσεις δέχεται  την αρχή της πρόληψης ως δεσμευτικό νομικό κανόνα, ο οποίος επιβάλλει στα όργανα του Κράτους με τη σχετική αρμοδιότητα, να προβαίνουν σε θετικές ενέργειες για τη διαφύλαξη του προστατευόμενου αγαθού.

Το βασικό μέσο για την πραγματοποίηση της προληπτικής δράσης των κρατικών οργάνων με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος είναι οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ( ΜΠΕ) στις οποίες πρέπει να γίνεται εκ των προτέρων εκτίμηση των συνεπειών από έργα ή δραστηριότητες που λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της έκτασής τους είναι πιθανό να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον. Τέτοιες εγκαταστάσεις που απαιτούν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι και οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας όπως γνωρίζουν οι δικηγόροι μας.

Η  αρχή της προφύλαξης  επεκτείνει ακόμα περισσότερο την αρχή της πρόληψης.  Προβλέπεται ρητώς στο άρθρο  174 § 2 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης και σύμφωνα με αυτή τα προστατευτικά μέτρα του περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνονται ακόμη και όταν δεν υπάρχει πλήρης επιστημονική βεβαιότητα και απόδειξη για τις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνέπειες μιας δραστηριότητας.

Το Συμβούλιο της Επικράτειας, με την με αριθμό 4530/97 απόφασή του έκρινε ότι κατ’ εφαρμογή της Αρχής της Προφύλαξης η μεταφορά ρεύματος υψηλής τάσης στις κατοικημένες περιοχές πρέπει να γίνεται υπογείως και όχι με εναέρια διέλευση καλωδίων.

Η δυνατότητα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας να βλάψει την υγεία είναι αναμφισβήτητη και για αυτό έχουν τεθεί και όρια επικινδυνότητας. Όμως τα όρια αυτά δεν διασφαλίζουν πλήρη επιστημονική βεβαιότητα και απόδειξη ότι θα αποφευχθούν οι δυσμενείς περιβαλλοντικές συνέπειες της εγκατάστασης του δικτύου 5G που είναι κάτι νέο.

Ως εκ τούτου οι δικηγόροι μας θεωρούν ότι το Δικαστήριο κατ΄εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης δύναται να απαγορεύσει την εγκατάσταση μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας ακόμα και όταν δεν υπάρχει υπέρβαση των ορίων επικινδυνότητας.

 

Οι δικηγόροι του γραφείου μας σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν κεραίες κινητής τηλεφωνίας κάνουν επίκληση της αρχής της προφύλαξης.