ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ – ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την με αριθμό 2074/2019 απόφασή του επικύρωση απόφαση που επέβαλε πρόστιμο για παράνομη εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας ως εξής:

  1. Επειδή, με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 46) ορίστηκε ότι για την κατασκευή κεραίας σταθμού στην ξηρά, που χρησιμοποιείται για την εκπομπή ή και λήψη ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, με εξαίρεση τις προβλεπόμενες εν συνεχεία περιπτώσεις που δεν αφορούν την κρινόμενη υπόθεση (περ. Α΄) και ότι πριν από κάθε νέα κατασκευή κεραίας ή τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής, ο κάτοχος του σταθμού πρέπει να μεριμνήσει για την έκδοση της άδειας ή την τροποποίησή της, ενώ σε περίπτωση που την κατασκευή κεραίας χρησιμοποιούν από κοινού δύο ή περισσότεροι φορείς, η αίτηση υποβάλλεται από τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας (περ. Β΄). Η αρμοδιότητα για τη χορήγηση των αδειών κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά, πλην ορισμένων εξαιρέσεων που δεν αφορούν την κρινόμενη υπόθεση, περιήλθε, από την 1.1.2001, στην Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 14 περ. κ΄ του επακολουθήσαντος ν. 2867/2000 «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 273), σε συνδυασμό με το άρθρο 16 αυτού, ρύθμιση που επαναλήφθηκε με το άρθρο 12 περ. λβ΄ του ν. 3431/2006 «περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3534/2007 (A΄ 40), αλλά και με το άρθρο 12 περ. λα΄ του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 82). Περαιτέρω, στην παρ. 17 του άρθρου 31 του ν. 3431/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 29 του ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 44/7.3.2012), ορίζεται ότι: «17. Για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών ακολουθούνται τα εξής: Α. Πριν την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας ή τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ολοκληρωμένο φάκελο, μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ). Ο ολοκληρωμένος φάκελος χαρακτηρίζεται ως πλήρης, εφόσον περιλαμβάνει τις κάτωθι αιτήσεις/μελέτες: α) Αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλο?ας. β) Αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αποδεικτικό νόμιμης χρήσης των συχνοτήτων εκπομπής και λήψης όπως αναφορά σχετικών Αποφάσεων χορήγησης δικαιωμάτων της Ε.Ε.Τ.Τ. ή αναφορά σε διατάξεις εξαίρεσης από την εν λόγω υποχρέωση, στις οποίες υπάγεται ο αιτών. γ) Μελέτη Ραδιοεκπομπών για την έκδοση θετικής Γνωμάτευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.). δ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή κατά περίπτωση αίτηση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης. ε) Μελέτη για την τοποθέτηση των σχετικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. στ) Αιτήσεις που πιθανόν απαιτούνται κατά περίπτωση, κατά δήλωση του αιτούντα. ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την πληρότητα του φακέλου … Γ. Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την ηλεκτρονική υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου του ανωτέρω στοιχείου Α΄: α) Εκδίδει Άδεια Κατασκευής Κεραίας, εφόσον έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και προβαίνει στη δημοσιοποίηση στον οικείο δικτυακό τόπο του περιεχομένου του ολοκληρωμένου φακέλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω στοιχείο Α΄. β) Εκδίδει Πιστοποιητικό Πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου και προβαίνει στη δημοσιοποίηση στον οικείο δικτυακό τόπο του περιεχομένου του ολοκληρωμένου φακέλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω στοιχείο Α΄, κατόπιν ελέγχου πληρότητας και με την προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης της Ε.Ε.Α.Ε. και της Υ.Π.Α. καθώς και χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Το εν λόγω Πιστοποιητικό καταργείται όταν εκδοθεί η κατά το παρόν στοιχείο Γ, σημείο Α΄, Άδεια Κατασκευής Κεραίας. γ) Απορρίπτει την αίτηση σε περίπτωση που υπάρχει τουλάχιστον μία οριστική αιτιολογημένη απόρριψη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και δεν εκκρεμεί κατά της απορριπτικής απόφασης προσφυγή ενώπιον διοικητικής αρχής του κατόχου της κατασκευής κεραίας. [όπως η υποπερ. γ΄ αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 παρ. 15 του ν. 4313/2014, Α΄ 261] Δ. … Ζ. …». Εξάλλου, στον Κανονισμό Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά (661/2/19.7.2012 απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ., Β΄ 2529/17.9.2012) ορίζεται, στο άρθρο 3 παρ. 1, ότι: «1. Για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος απαιτείται η έκδοση άδειας από την Ε.Ε.Τ.Τ. …», στο άρθρο 5 ότι: «Α. Για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών των σταθερών σταθμών ξηράς, ισχύουν τα ακόλουθα: 1. Πριν την εγκατάσταση νέας κατασκευής κεραίας, ο αιτών υποβάλλει ολοκληρωμένο φάκελο αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) … 4. Πριν την υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου ο αιτών υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι ο φάκελος περιέχει όλες τις απαιτούμενες αιτήσεις/μελέτες, ότι αυτές είναι πλήρεις, δεν περιέχουν λάθη και δεν παρουσιάζουν αντιφάσεις μεταξύ τους … 9. Η ΕΕΤΤ απορρίπτει την αίτηση για Άδεια Κατασκευής Κεραίας με αιτιολογημένη απόφασή της εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: …» και στο άρθρο 15 ότι: «Στην περίπτωση παράβασης διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4070/2012. 2. … 3. Για τις περιπτώσεις που υπάγονται στην παρ. 7 του άρθρου 31 του Ν. 4053/2012 ολοκληρώνεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο κατά το χρόνο εγκατάστασης των σχετικών κατασκευών κεραιών και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις». Με το άρθρο 80 παρ. 1 περ. α΄ του προαναφερόμενου ν. 4070/2012 αντικαταστάθηκε η παρ. 5 του άρθρου 1 του ως άνω ν. 2801/2000, όπως είχε τροποποιηθεί με τα άρθρα 70 παρ. 1 του ν. 3431/2006 και 29 παρ. 11 του ν. 4053/2012, ορίστηκε δε ότι: «… Γ) Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, στους κατόχους κατασκευών κεραιών στην ξηρά: α) που δεν διαθέτουν άδεια ούτε πιστοποιητικό πληρότητας ή β) που διαθέτουν άδεια ή πιστοποιητικό πληρότητας φακέλου τα οποία έχουν εκδοθεί επί τη βάσει ψευδών, ανακριβών ή παραποιημένων στοιχείων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ μέχρι και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ …». Η αντικατασταθείσα ως άνω διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2801/2000, όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 3431/2006, προέβλεπε ευνοϊκότερο πλαίσιο διοικητικού προστίμου από επτακόσια πενήντα (750) μέχρι δεκαεννέα χιλιάδες (19.000) ευρώ. Με το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 15 παρ. 3 του ως άνω Κανονισμού Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά, ορίστηκε ότι: «1. … 2. Οι ως άνω κάτοχοι των κατασκευών κεραιών για τις οποίες: α) υπάρχει μελέτη ραδιοεκπομπών κεραίας για την οποία έχει χορηγηθεί σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε. ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και β) έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην αρμόδια υπηρεσία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έχουν υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία και γ) έχει υποβληθεί αίτηση για κατασκευή κεραίας στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οφείλουν να εξασφαλίσουν τις προβλεπόμενες άδειες εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Η εν λόγω προθεσμία είναι αποκλειστική … 7. Για τις μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος μη αδειοδοτημένες εγκατεστημένες κατασκευές κεραιών, για τις οποίες έχει ήδη είτε υποβληθεί σχετική καταγγελία στην Ε.Ε.Τ.Τ. είτε αυτεπαγγέλτως διαπιστωθεί η ύπαρξή τους, ολοκληρώνεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με το ισχύον κατά το χρόνο εγκατάστασής τους νομικό πλαίσιο και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες σε αυτό κυρώσεις». Περαιτέρω, η ανωτέρω παράγραφος 7 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 58 παρ. 2 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90/18.4.2013) ως εξής: «Για τις μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος μη αδειοδοτημένες εγκατεστημένες κατασκευές κεραιών, για τις οποίες έχει ήδη είτε υποβληθεί σχετική καταγγελία στην Ε.Ε.Τ.Τ. είτε αυτεπαγγέλτως διαπιστωθεί η ύπαρξή τους, ολοκληρώνεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με το ισχύον κατά το χρόνο εγκατάστασής τους νομικό πλαίσιο και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες σε αυτό κυρώσεις. Η κατεδάφιση κατασκευών κεραιών αναστέλλεται μέχρι το πέρας της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου».

Στη συνέχεια, το άρθρο 31 του ν. 4053/2012 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 126 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73/24.3.2014) ως εξής: «1. … 2. Οι κάτοχοι των ως άνω κατασκευών κεραιών: α) για τις οποίες υπάρχει μελέτη ραδιοεκπομπών κεραίας για την οποία έχει χορηγηθεί σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε. ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην αρμόδια υπηρεσία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έχουν υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί αίτηση για κατασκευή κεραίας στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή β) … οφείλουν, μέχρι τις 30.4.2014 να συμπληρώσουν το φάκελο της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας κατασκευής κεραίας από την Ε.Ε.Τ.Τ. με αντίγραφα όλων των αιτήσεων, που έχουν υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες, για την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών. 3. Οι κάτοχοι των ως άνω κατασκευών κεραιών οφείλουν να υποβάλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. όλα τα απαιτούμενα για την έκδοση της άδειας δικαιολογητικά, που η έκδοση τους εκκρεμεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, ήτοι μέχρι τις 30.10.2015 … 7. Για τις μη αδειοδοτημένες εγκατεστημένες κατασκευές κεραιών, για τις οποίες υποβλήθηκε σχετική καταγγελία στην Ε.Ε.Τ.Τ. ή διαπιστώθηκε αυτεπαγγέλτως η ύπαρξη τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ολοκληρώνεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με το ισχύον κατά το χρόνο εγκατάστασής τους νομικό καθεστώς και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες σε αυτό κυρώσεις, πλην της κατεδάφισής τους. Για τις εν λόγω κατασκευές κεραιών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου». Τέλος, η προθεσμία του άρθρου 31 παρ. 3 του ν. 4053/2012 παρατάθηκε, αρχικώς, με το άρθρο 78 του ν. 4427/2016 (Α΄ 188) μέχρι τις 30.9.2017 και, ακολούθως, με την 68262/1368/Φ1/9.10.2017 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Β΄ 3767), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω άρθρου 78 του ν. 4427/2016, μέχρι τις 31.3.2018.

  1. Επειδή, με το ν. 4053/2012 αναμορφώθηκε, κατά τα εκτιθέμενα στην οικεία αιτιολογική έκθεση, το καθεστώς αδειοδότησης κατασκευών κεραιών προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν κατά τη διαδικασία χορήγησης των σχετικών αδειών. Προβλέφθηκε, με την παρ. 2 του άρθρου 31 του νόμου αυτού, ότι οι κάτοχοι κατασκευών κεραιών που πληρούν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις [μελέτη ραδιοεκπομπών κεραίας για την οποία έχει χορηγηθεί σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε. ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου, υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου ή υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, υποβολή αίτησης για την κατασκευή κεραίας στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου] δύνανται, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών (24) από τη θέση σε ισχύ του εν λόγω νόμου (7.3.2012), να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες άδειες, μέχρι δε την πάροδο του διαστήματος αυτού οι κατασκευές θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες. Η ευνοϊκή αντιμετώπιση των εν λόγω μη εισέτι αδειοδοτημένων κατασκευών συμπληρώθηκε με την πρόβλεψη ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε όχι κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης, με την οποία επιβάλλεται η κύρωση, αλλά εκείνο του χρόνου εγκατάστασής τους, με την προϋπόθεση, όμως, ότι έχει υποβληθεί για αυτές σχετική καταγγελία στην Ε.Ε.Τ.Τ. ή έχει αυτεπαγγέλτως διαπιστωθεί η ύπαρξή τους πριν από τη δημοσίευση του ν. 4053/2012 (7.3.2012). Η υπαγωγή, δηλαδή, στο προγενέστερο – και ευμενέστερο από την άποψη του πλαισίου επιβολής προστίμου – καθεστώς κυρώσεων, η διαδικασία για την επιβολή των οποίων «ολοκληρώνεται» εκ των υστέρων, προϋποθέτει προηγούμενη έναρξη της οικείας διαδικασίας επιβολής κυρώσεων με έναν τουλάχιστον από τους δύο τρόπους που διαγράφονται περιοριστικώς στην εν λόγω μεταβατική και, ως εκ τούτου, στενώς ερμηνευτέα διάταξη, η κίνηση δε της διαδικασίας αυτής με έναν από τους δύο συγκεκριμένους τρόπους πρέπει να έχει χωρήσει μέχρι τις 7.3.2012, δηλαδή μέχρι το αντικειμενικό χρονικό σημείο δημοσίευσης του ν. 4053/2012. Εξάλλου, οι προϋποθέσεις υπαγωγής των ως άνω κατασκευών στο καθεστώς επιβολής κυρώσεων που ίσχυε κατά το χρόνο εγκατάστασής τους δεν μεταβλήθηκαν με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4146/2013, με την οποία αντικαταστάθηκε η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 4053/2012, δεδομένου ότι αυτή απέβλεψε στη θέσπιση και μόνον συμπληρωματικής ρύθμισης ως προς την αναστολή κατεδάφισης των κατασκευών μέχρι το πέρας της προθεσμίας των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών που προέβλεψε, κατά τα ανωτέρω, ο ν. 4053/2012. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν μεταβλήθηκαν ούτε με τη διάταξη του άρθρου 126 του ν. 4249/2014, με την οποία αντικαταστάθηκε εκ νέου η διάταξη του άρθρου 31 του ν. 4053/2012. Και τούτο διότι η νεώτερη αυτή ρύθμιση αποσκοπεί, κυρίως, στην παράταση, έως τις 30.10.2015 (ήδη έως τις 31.3.2018), της προθεσμίας για τη νομιμοποίηση των κεραιών που λειτουργούσαν στις 7.3.2012, υπό τις προϋποθέσεις που έθεσε, κατά βάση, ο ν. 4053/2012, και όχι στη διεύρυνση του χρονικού πεδίου εφαρμογής του μεταβατικού καθεστώτος επιβολής κυρώσεων του άρθρου 31 παρ. 7 του ν. 4053/2012 (7.3.2012) μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4249/2014 (24.3.2014).
  2. Επειδή, με την αναιρεσιβαλλομένη έγιναν δεκτά τα ακόλουθα: Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με αναφορά της το Φεβρουάριο του έτους 2016, έθεσε υπ’ όψιν της Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. την 520/31368π.ε.2015/16.2.2016 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ε.π.ο.) που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας της, επέχουσα, κατά το ν. 2801/2000, θέση τεχνικής έκθεσης, από την οποία προέκυπτε ότι η αναιρεσείουσα είχε προβεί στην εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη θέση «..», Κοινότητας Συκέας Δήμου ..της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, ήδη από το Φεβρουάριο του έτους 2016. Ακολούθως, η Ε.Ε.Τ.Τ. αποφάσισε, με το ΑΠ 20209/1.5.2016 έγγραφο του Αντιπροέδρου της, τη διεξαγωγή ακρόασης επί της υποβληθείσας ως άνω αναφοράς, επιδόθηκε δε στην αναιρεσείουσα, στις 9.6.2016, η 13071/Φ.391/9.6.2016 σχετική πράξη. Στο πλαίσιο διεξαγωγής της ακρόασης, η αναιρεσείουσα κατέθεσε υπόμνημα στην Ε.Ε.Τ.Τ., με το οποίο ισχυρίσθηκε ότι η λειτουργία της επίμαχης κεραιοκατασκευής, η οποία, κατά τους ισχυρισμούς της, είναι εγκατεστημένη στην εν λόγω θέση προ της 7ης.3.2012, εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, με την παροχή κάλυψης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.., εν πάση δε περιπτώσει προέβη η ίδια σε αποκατάσταση της νομιμότητας, με την απενεργοποίηση των επίμαχων συχνοτήτων. Περαιτέρω, προέβαλε ότι για τον εν λόγω σταθμό έχουν εκδοθεί το Δ3/Δ/44229/10733/25.11.2009 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι Μ.ι/411/1657/3.12.2002, Μ.ι/411/1674/05.5.2010, και Μ.ι/411/1287/7.7.2015 θετικές γνωματεύσεις της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, τα ../17.2.2015, ../14.5.2015 έγγραφα της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου .. καθώς και η ανωτέρω 520/31368 π.ε.2015/16.2.2016 ε.π.ο., και ότι προέβη στην κατάθεση στην Ε.Ε.Τ.Τ. της ΣΗΛΥΑ ../26.2.2015 αίτησης για χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας (αρ. σταθμού:..). Τέλος, ισχυρίστηκε ότι με την από 25.11.2009 αίτησή της προς την Ε.Ε.Τ.Τ. είχε ζητήσει τη χορήγηση σχετικής άδειας. Περαιτέρω, τέθηκαν υπ’ όψιν της Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων το πόρισμα της διενεργηθείσης, στις 25.8.2016, αυτοψίας από το αρμόδιο Γραφείο της Ε.Ε.Τ.Τ., με το οποίο διαπιστώθηκε ότι η αναιρεσείουσα είχε διακόψει τη λειτουργία της κεραιοκατασκευής, καθώς και το γεγονός της απόρριψης της προαναφερόμενης από το έτος 2009 αίτησής της με την 14173/Φ.610/1.12.2014 απόφαση του Αντιπροέδρου αυτής. Η Ε.Ε.Τ.Τ., με την 785/12/3.11.2016 απόφασή της, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προσφεύγουσα είχε υποπέσει στην παράβαση του άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 2801/2000, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 4070/2012, με την αιτιολογία ότι προέβη, χωρίς την απαιτούμενη κατά νόμο άδεια, στην εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην ως άνω θέση, επέβαλε δε, για την εν λόγω παράβαση, πρόστιμο ύψους 55.000 ευρώ καθώς, όπως βεβαιώνεται, υπήρξε μερική αποκατάσταση της νομιμότητας. Την απόφαση αυτή προσέβαλε η αναιρεσείουσα με προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά το άρθρο 67 παρ. 1 του ν. 3431/2006, προέβαλε δε ότι, εφόσον η κεραία είχε εγκατασταθεί προ της ισχύος του ν. 4070/2012, έπρεπε να εφαρμοσθεί η μεταβατική διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 4053/2012. Το δικάσαν δικαστήριο δέχθηκε ότι δεν τυγχάνει εφαρμογής η εν λόγω – ευνοϊκή ως προς το καθεστώς επιβολής προστίμων – μεταβατική διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 4053/2012 για τις μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού μη αδειοδοτημένες εγκατεστημένες κατασκευές κεραιών, δεδομένου ότι για την εφαρμογή της απαιτείται είτε να είχε υποβληθεί γι’ αυτές σχετική καταγγελία στην Ε.Ε.Τ.Τ. είτε να είχε διαπιστωθεί αυτεπαγγέλτως η ύπαρξή τους από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή, ήτοι να είχε ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου για την επιβολή των σχετικών κυρώσεων πριν από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου (7.3.2012). Οι προϋποθέσεις αυτές δεν συνέτρεξαν εν προκειμένω, δεδομένου ότι η διαπίστωση έλαβε χώρα το Φεβρουάριο του έτους 2016, τα προσκομισθέντα εκ μέρους της αναιρεσείουσας ιδιωτικά έγγραφα (βεβαίωση της εταιρείας «..») δεν αποδεικνύουν άνευ άλλου το χρόνο εγκατάστασης του επίμαχου σταθμού, από τις σχετικές δε εκθέσεις αυτοψίας της Ε.Ε.Α.Ε. δεν προκύπτει ότι η εν λόγω κατασκευή είχε εγκατασταθεί και λειτουργούσε σε προγενέστερο της διαπίστωσης χρόνο. Εξ άλλου, με την αναιρεσιβαλλομένη έγινε δεκτό ότι οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και δη της χρηστής διοίκησης δεν δύνανται να εφαρμοστούν όταν ο νόμος ορίζει ρητά το αντίθετο, στην παρούσα δε περίπτωση ο νομοθέτης θέλησε να εφαρμοστεί το προηγούμενο επιεικέστερο νομικό καθεστώς μόνο για τις εκκρεμείς ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ., κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του, υποθέσεις επιβολής κυρώσεων, για κατασκευή και λειτουργία κεραιών χωρίς άδεια, για τις οποίες, και μόνο, στη συνέχεια, με συνεχείς νομοθετικές παρεμβάσεις δόθηκαν περαιτέρω παρατάσεις, προκειμένου να υπάρξει ικανοποιητικός χρόνος συμμόρφωσης προς το νέο καθεστώς αδειοδότησης. Για τον ίδιο λόγο δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην επίδικη υπόθεση και το καθεστώς του νεώτερου νόμου 4249/2014, εφόσον δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Με τις σκέψεις αυτές το δικάσαν δικαστήριο, εκτιμώντας τις συγκεκριμένες περιστάσεις, έκρινε ότι στοιχειοθετείται η παράβαση και ότι το επιβληθέν πρόστιμο των 55.000 ευρώ είναι εύλογο και προσήκον, απέρριψε δε την ασκηθείσα προσφυγή.
  3. Επειδή, προβάλλεται ότι η συσταλτική κρίση της αναιρεσιβαλλομένης, κατά την οποία προϋπόθεση για την υπαγωγή στο προγενέστερο ευμενές καθεστώς κυρώσεων αποτελεί η έναρξη διαδικασίας επιβολής κυρώσεων πριν από τη δημοσίευση του ν. 4053/2012 (7.3.2012), εξηνέχθη κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και πλημμελή εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων. Κατά την αντίληψη της αναιρεσείουσας, το μεταβατικό καθεστώς του άρθρου 31 παρ. 7 του ν. 4053/2012, όπως η ρύθμιση αυτή αντικαταστάθηκε, διαδοχικά, με τα άρθρα 58 παρ. 2 του ν. 4146/2013 και 126 του ν. 4249/2014, καταλαμβάνει κατά χρόνο τις μη αδειοδοτημένες κατασκευές, των οποίων η ύπαρξη διαπιστώθηκε είτε κατόπιν υποβολής σχετικής καταγγελίας προς την Ε.Ε.Τ.Τ. είτε αυτεπαγγέλτως από τη Διοίκηση μέχρι τη δημοσίευση του τελευταίου αυτού νόμου (24.3.2014). Υποστηρίζει εξ άλλου η αναιρεσείουσα ότι η υποβολή της από 25.11.2009 αιτήσεώς της προς την Ε.Ε.Τ.Τ. για τη χορήγηση άδειας επιτρέπει τη συναγωγή τεκμηρίου γνώσης εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Τ. ως προς το χρόνο εγκατάστασης της κεραίας προ του ν. 4053/2012, ο χρόνος δε της εγκατάστασης αποδεικνύεται και από τη σχετική βεβαίωση της εταιρείας «….» που προσκόμισε κατά τη διοικητική διαδικασία ακρόασης και την πρωτοβάθμια δίκη. Ως εκ τούτου, η επίδικη κατασκευή, προϋφιστάμενη του ν. 4053/2012, ενέπιπτε, εν πάση περιπτώσει, στο ευνοϊκό μεταβατικό καθεστώς κυρώσεων του χρόνου εγκατάστασής της. Προς θεμελίωση του παραδεκτού του λόγου, κατά το άρθρο 53 παρ. 3 του π.δ. 18/1989, διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για το ανωτέρω νομικό ζήτημα. Ο ισχυρισμός αυτός είναι βάσιμος, διότι, κατά το χρόνο άσκησης της κρινόμενης αίτησης, δεν υπήρχε, πράγματι, νομολογία του Δικαστηρίου που να επιλύει το ως άνω ζήτημα. Επομένως, ο λόγος προβάλλεται παραδεκτώς. Είναι, όμως, απορριπτέος ως αβάσιμος. Και τούτο διότι, κατά την έννοια των εφαρμοστέων διατάξεων, η εν προκειμένω κρίσιμη διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε βάρος της αναιρεσείουσας δεν είχε ξεκινήσει πριν από τις 7.3.2012 αλλά κινήθηκε το πρώτον το Φεβρουάριο του έτους 2016, δηλαδή μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4053/2012, με την υποβολή στη Διαρκή Επιτροπή Ακροάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας της ανωτέρω ε.π.ο., από την οποία προέκυπτε η εγκατάσταση της επίμαχης κεραίας κατά τη χρονική εκείνη περίοδο. Τα πραγματικά αυτά περιστατικά, σε συνδυασμό με το μη αμφισβητούμενο γεγονός της λειτουργίας της κεραίας χωρίς άδεια, καθιστούν, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμοστέο το εφεξής θεσπισθέν πάγιο καθεστώς κυρώσεων του άρθρου 1 παρ. 5 του ως άνω ν. 2801/2000, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 4070/2012. Ο προβαλλόμενος δε λόγος, καθ’ ό μέρος αμφισβητείται με αυτόν η κρίση, ως προς το χρόνο εγκατάστασης της κεραίας, που εξέφερε το δικάσαν δικαστήριο κατ’ εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων, είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος. Τούτο δε ανεξαρτήτως ότι ούτε από την υποβολή της ανωτέρω από 25.11.2009 αίτησης, η οποία, μάλιστα, απορρίφθηκε με την 14173/Φ.610/1.12.2014 απόφαση του Αντιπροέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ., συνάγεται τεκμήριο αυτεπάγγελτης διαπίστωσης εκ μέρους της εν λόγω Αρχής περί της τυχόν υπάρξεως της εγκατάστασης προ του ν. 4053/2012 και, κατά μείζονα λόγο, αρξαμένης διαδικασίας επιβολής κυρώσεων εφόσον, άλλωστε, η υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας προϋποθέτει, κατ’ αρχήν, μη υπάρχουσα μέχρι τότε εγκατάσταση, ούτε η βεβαίωση που συνέταξε ιδιώτης συνδέεται με έναρξη τέτοιας διαδικασίας πριν από το χρονικό αυτό σημείο. Με τα δεδομένα αυτά, η σχετική κρίση του δικάσαντος δικαστηρίου είναι νόμιμη και πρέπει να απορριφθούν τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα από την αναιρεσείουσα.
  4. Επειδή, κατόπιν τούτων, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.